วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งานวันสถาปนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

วันสถาปนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา


          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61  พันตรี ภานุวัฒน์  มาแสวง  ผบ.ร้อย.ปจว.3  พร้อมทั้งกำลังพลและแม่บ้าน  ร่วมงานวันสถาปนาเนื่องในวันครบรอบปีที่ 48 การก่อตั้งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี.    โดยมี  พ.ท.นันทภพ   ไชยสงค์  ผบ.พัน.ปจว.  เป็นประธานในพิธีจัดกระทำพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงตอนเช้า  และทำพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร     ต่อมาในเวลา 1000 น.  กระทำพิธีทางศาสนาโดยพระภิกษุสงฆ์  โดยมีตัวแทนของท่าน ผบ.นสศ. คือ พลตรี เชษฐา  ตรงดี เสธ.ฯ นสศ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธี  หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์  ได้มีการมอบโล่ บุคคลดีเด่น  ในการนี้ ร้อย.ปจว.3  มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนายสิบดีเด่น คือ ส.ท.อิศรา  สมบูรณ์  และแม่บ้านดีเด่น คือ นางดาราณี  มีชัย ซึ่งเป็นภรรยาของ จ.ส.อ.ประทีป มีชัย   และในเวลา 1800 น.  กำลังพล ร้อย.ปจว.3 พร้อมทั้งแม่บ้าน ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ สนามบอล พัน.ปจว.  โดยกำลังพลทุกคนร่วมแต่งกายชุดไทยโบราณย้อนยุค   ซึ่ง ร้อย.ปจว.3  ได้จัดอาหารซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านทางเหนือ คือ ไส้อั่ว ร่วมในการจัดซุ้มอาหารของ พัน.ปจว. ครั้งนี้  ผลการดำเนินการทุกคนต่างมีความสุขโดยถ้วนหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พิธีปลดทหารกองประจำการ

พิธีปลดทหารกองประจำการ
         เมื่อ 30 เม.ย.61  พ.ต.ภานุวัฒน์   มาแสวง  ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3  กระทำพิธี
  อำลาชีวิต (ปลด) ทหารกองประจำการ   จำนวน 8 นาย     ซึ่งได้รับราชการมาครบตามเกณฑ์แล้ว  
เป็นผู้ที่ปฏิบัติราชการมาด้วยความมีระเบียบวินัย   เป็นลูกผู้ชายอย่างสมศักดิ์ศรี    และออกไปเป็น
พลเมืองที่ดี ที่มีคุณภาพของชาติต่อไป   โดยมี พ.อ.สมนึก  บัวอ่อน นายทหารติดต่อ หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ  ประจำกองทัพภาคที่ 3  เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีครั้งนี้


วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

                                           การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำไทยอาสาป้องกันชาติ
          ห้วงวันที่ 2 - 4 มี.ค.61  กอ.รมน.ภาค 3  ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำไทยอาสาป้องกันชาติ     ณ  กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3   โดยมีไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ  และเตรียมการฝึกการสวนสนาม เพื่อสวนสนามในวันไทยอาสาป้องกันชาติในวันที่ 4 มี.ค.61    โดยจัดครูฝึกจากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ดำเนินการ
ฝึกดังกล่าว

https://www.youtube.com/watch?v=PZonP1MI9Fw&feature=youtu.be
https://youtu.be/PZonP1MI9Fw

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

      เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61  พ.ท.นันทภพ  ไชยสงค์  ผบ.พัน.ปจว.  พร้อมคณะนายทหาร พัน.ปจว.  ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ร้อย.ปจว.3  ปีที่ 39  ณ ร้อย.ปจว.3  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  และชมแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง โครงการตามรอยเท้าพ่อ    


วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

                                  ร้อย.ปจว.๓ จัดตั้งค่ายฝึกอบรมเยาวชน ลูกเสือ - เนตรนารี      
            เมื่อวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. ๖๐ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๓ ได้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ทำการฝึกอบรมเยาชนยุวกาชาด จำนวน 242 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีทัศนคติยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย, อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความสามัคคี รักในหมู่คณะ, มีระเบียบวินัย, เห็นประโยชน์ส่วนรวม เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ โดยในการอบรมดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้
         1.การละลายพฤติกรรม  2.ระเบียบแถวและการทำความเคารพ  3.ประวัติธงชาติไทย  4. การเสียดินแดน จำนวน ๑๔ ครั้ง
5. การดำรงชีพในป่า 6. การประโดดหอสูง ๓๔ ฟุต 7. การปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย  8. การทดสอบสมรรถภาพ (ผจญภัย) 
9. ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ  10. เศรษฐกิจพอเพียง   11. การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ
      

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

                 

                 เมื่อ ๐๔๐๘๐๐ พ.ย.๖๐ ชุด.ครูฝึก.ร้อย.ปจว.๓ สนับสนุนวิทยากรให้กับ นฝ.นศท.มทบ.๓๙