วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยม มว.รณรงค์ฯ ที่ 1

                         ตรวจเยี่ยมวงดนตรีของ มว.รณรงค์ฯ ที่ 1 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา


          ห้วงวันที่ 26 - 28  มิย..61  พ.อ.ธีรพล  วงษ์ไทย  ที่ปรึกษาพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
พร้อมด้วยคณะ รวมทั้ง พ.ท.นันภพ ไชยสงค์ ผบ.พันปจว. เดินทางมาตรวจเยี่ยม วงดนตรี มว.รณรงค์ฯ ที่ 1 ร้อย.รณรงค์ฯ พัน.ปจว.  ที่เดินทางเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ จ.ตาก  โดยเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61  ได้เข้าพื้นที่ บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ สังเกตการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ทั้งนี้ พ.ต.ภานุวัฒน์ 
มาแสวง  ผบ.ร้อย.ปจว.3  เดินทางร่วมในการตรวจเยี่ยมดังกล่าว    ผลการปฏิบัติงาน   ในห้วงกลางวัน 
มว.รณรงค์ฯ  ทำการอบรมให้ความรู้ปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ และความรู้เกี่ยวกับ
พิษภัยยาเสพติด

ตรวจเยี่ยม มว.ปจว.ฉก.ที่ 31

                                                           ตรวจเยี่ยม มว.ปจว.ฉก.ที่ 31 
         เมื่อ 26 มิ.ย.61  พ.อ.ธีรพล  วงษ์ไทย ที่ปรึกษาพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย
คณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม มว.ปจว.ฉก.ที่ 31  บ้านป่าคา หมู่ 4  ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก    เพื่อ
เป็นขวัญกำลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ , การปฏิบัติงาน และปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ   ทั้งนี้ พ.ต.ภานุวัฒน์  มาแสวง    ผบ.ชค.ปจว./ปชส.ศปก.ทภ.3   และ ร.ต.ภาณุมาศ 
นนทฤทธิ์   ผบ.มว.ปจว.ฉก.ที่ 31  ให้การต้อนรับและบรรยายชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานให้ทราบ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พิธีถวายตัวเป็นทหารของสมเด็จพระเอกาทศรถ

                                     
                                        พิธีถวายตัวเป็นทหารของสมเด็จพระเอกาทศรถ
               เมื่อ 20 มิ.ย.61  พ.ต.ภานุวัฒน์  มาแสวง ผบ.ร้อย.ปจว.3 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 ในการถวายตัวเป็นทหารของสมเด็จพระเอกาทศรถ  ณ หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเอกาทศรถ สนามธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ

                                                    ปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ


                เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐  มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการปลูกฝั่งอุดมการณ์รักชาติ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม   โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๔/๖๑    ณ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด ต.ล้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๑๕ คน  ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความสนใจ และได้รับความรู้ในเรื่องความเป็นมาของธงชาติไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทยมากขึ้น

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักต่อสถาบันชาติ

                                               


               เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑  เวลา ๐๘๐๐  ชุด ปจว./ปชส.ที่ ๓๐๓ เข้าจัดกิจกรรมในสถานศึกษาตามโครงการเสาธง ๕ นาที  เพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเกิดความรักและความภูมิใจ
ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย  และเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบกต่อกลุ่มเยาวชนตามพื้นที่ชายแดน     คณะครูอาจารย์และนักเรียนมีท่าทีทัศนคติที่ดีต่อชุด ปจว.ฯ ที่หน่วยเข้าร่วมกิจกรรม     ได้รับความรู้และมีความรักสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และปฏิญาณตนว่าจะเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป

กิจกรรมบ้านพี่เมืองน้อง                  เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑  เวลา ๐๙๐๐ น. มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน  อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. ครั้งที่ ๒    ณ บ.ปางคาม
 ม.๒ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. มีส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน โดยมี
นาย จรูญ สร้อยจิต  นอภ.ปางมะผ้าเป็นประธาน
                 มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในการ และคณะกรรมการในการแข่งขันกีฬา
สร้างความสัมพันธ์ และได้ร่วมเล่นกีฬาพื้นเมืองกับประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความสนุกสนาน และสร้างความเป็นกันเองให้กับประชาชน

สืบสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่

                                                       


               เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑  เวลา ๑๐๐๐ น. มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับนายอุดม สายใจธารทิพย์ ผญ.บ. ผามอญ และเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านผามอญ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และปัญหาต่างๆในหมู่บ้านเพราะห้วงนี้ฝนตกชุกตลอดเดือนทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก ณ บ.ผามอญ ม.๔  ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส.
          ผลการปฏิบัติและการประเมินท่าที : นายอุดมฯ รู้สึกขอบคุณ ที่ มว.ฯ ได้เข้ามาร่วมประชุมฯ และให้ความรู้ต่างๆ ทำให้ชาวบ้านมีความตื่นตัว และพร้อมให้ความร่วมมือกับ มว.ฯ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สร้างความเข้าใจ เชื่อมั่นในภาครัฐ

     
      เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กับส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า ณ บ.น้ำจาง ม.๒ (บ้านบริวาร บ.ปางมคาม )  อ.ปางมะผ้า  จว.ม.ส. โดยมี นายภคิน  เชียงใหม่ ปลัดอำเภอปางมะผ้า เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงภาครัฐ ได้สะดวกรวดเร็ว เป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน

เสริมสร้างความสุขในองค์กรเครือข่ายสุขภาพ


            เมื่อ ๒๙ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้ดำเนินการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรม เสริมสร้างความสุขในองค์กรเครือข่ายสุขภาพปางมะผ้า โดยมี นายอรรถสิทธิ์  แสงจันทร์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด เป็นประธานในพิธี  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส.    
         นายอรรถสิทธิ์  แสงจันทร์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด  มีท่าทีทัศนะคติที่ดีต่อ  มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓  และพูดคุยและให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง และเชื่อมั่นในขีดความสามารถของ  มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓   ทั้งนี้ทางโครงการฯ   ได้เชิญ มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓    ร่วมเป็นวิทยากรในการเล่นกิจกรรมนันทนาการ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีกำหนดการใน  วันที่  ๓๐ พ.ค.๖๑ นี้

ร่วมอนุรักษ์ปลูกจิตสำนึกฟื้นผืนป่า


      เมื่อ ๒๙ พ.ค.๖๑,๐๘๐๐ มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๑,กับ บกควบคุม.ฉก.ร.๑๔,สภ.อ.พบพระ,ป่าไม้,อุทยาน, ส่วนราชการ,ปชช.ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ  ต.ช่องแคบ  อ.พบพระ  จว.ต.ก. โดยมี นาย อภิชาต  เหมือนมนัส  นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน
     - ผลการปฏิบัติและประเมินผล :  หน่วยได้ร่วมกับ ส่วนราชการ,ปชช.ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเขตอุทยานให้มีความร่มรื่นมากยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งานวันสถาปนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

วันสถาปนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา


          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61  พันตรี ภานุวัฒน์  มาแสวง  ผบ.ร้อย.ปจว.3  พร้อมทั้งกำลังพลและแม่บ้าน  ร่วมงานวันสถาปนาเนื่องในวันครบรอบปีที่ 48 การก่อตั้งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี.    โดยมี  พ.ท.นันทภพ   ไชยสงค์  ผบ.พัน.ปจว.  เป็นประธานในพิธีจัดกระทำพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงตอนเช้า  และทำพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร     ต่อมาในเวลา 1000 น.  กระทำพิธีทางศาสนาโดยพระภิกษุสงฆ์  โดยมีตัวแทนของท่าน ผบ.นสศ. คือ พลตรี เชษฐา  ตรงดี เสธ.ฯ นสศ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธี  หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์  ได้มีการมอบโล่ บุคคลดีเด่น  ในการนี้ ร้อย.ปจว.3  มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนายสิบดีเด่น คือ ส.ท.อิศรา  สมบูรณ์  และแม่บ้านดีเด่น คือ นางดาราณี  มีชัย ซึ่งเป็นภรรยาของ จ.ส.อ.ประทีป มีชัย   และในเวลา 1800 น.  กำลังพล ร้อย.ปจว.3 พร้อมทั้งแม่บ้าน ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ สนามบอล พัน.ปจว.  โดยกำลังพลทุกคนร่วมแต่งกายชุดไทยโบราณย้อนยุค   ซึ่ง ร้อย.ปจว.3  ได้จัดอาหารซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านทางเหนือ คือ ไส้อั่ว ร่วมในการจัดซุ้มอาหารของ พัน.ปจว. ครั้งนี้  ผลการดำเนินการทุกคนต่างมีความสุขโดยถ้วนหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พิธีปลดทหารกองประจำการ

พิธีปลดทหารกองประจำการ
         เมื่อ 30 เม.ย.61  พ.ต.ภานุวัฒน์   มาแสวง  ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3  กระทำพิธี
  อำลาชีวิต (ปลด) ทหารกองประจำการ   จำนวน 8 นาย     ซึ่งได้รับราชการมาครบตามเกณฑ์แล้ว  
เป็นผู้ที่ปฏิบัติราชการมาด้วยความมีระเบียบวินัย   เป็นลูกผู้ชายอย่างสมศักดิ์ศรี    และออกไปเป็น
พลเมืองที่ดี ที่มีคุณภาพของชาติต่อไป   โดยมี พ.อ.สมนึก  บัวอ่อน นายทหารติดต่อ หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ  ประจำกองทัพภาคที่ 3  เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีครั้งนี้


วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

                                           การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำไทยอาสาป้องกันชาติ
          ห้วงวันที่ 2 - 4 มี.ค.61  กอ.รมน.ภาค 3  ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำไทยอาสาป้องกันชาติ     ณ  กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3   โดยมีไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ  และเตรียมการฝึกการสวนสนาม เพื่อสวนสนามในวันไทยอาสาป้องกันชาติในวันที่ 4 มี.ค.61    โดยจัดครูฝึกจากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ดำเนินการ
ฝึกดังกล่าว

https://www.youtube.com/watch?v=PZonP1MI9Fw&feature=youtu.be
https://youtu.be/PZonP1MI9Fw

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

      เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61  พ.ท.นันทภพ  ไชยสงค์  ผบ.พัน.ปจว.  พร้อมคณะนายทหาร พัน.ปจว.  ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ร้อย.ปจว.3  ปีที่ 39  ณ ร้อย.ปจว.3  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  และชมแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง โครงการตามรอยเท้าพ่อ    


วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

                                  ร้อย.ปจว.๓ จัดตั้งค่ายฝึกอบรมเยาวชน ลูกเสือ - เนตรนารี      
            เมื่อวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. ๖๐ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๓ ได้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ทำการฝึกอบรมเยาชนยุวกาชาด จำนวน 242 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีทัศนคติยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย, อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความสามัคคี รักในหมู่คณะ, มีระเบียบวินัย, เห็นประโยชน์ส่วนรวม เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ โดยในการอบรมดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้
         1.การละลายพฤติกรรม  2.ระเบียบแถวและการทำความเคารพ  3.ประวัติธงชาติไทย  4. การเสียดินแดน จำนวน ๑๔ ครั้ง
5. การดำรงชีพในป่า 6. การประโดดหอสูง ๓๔ ฟุต 7. การปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย  8. การทดสอบสมรรถภาพ (ผจญภัย) 
9. ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ  10. เศรษฐกิจพอเพียง   11. การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ
      

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

                 

                 เมื่อ ๐๔๐๘๐๐ พ.ย.๖๐ ชุด.ครูฝึก.ร้อย.ปจว.๓ สนับสนุนวิทยากรให้กับ นฝ.นศท.มทบ.๓๙